Ethne Spółka z o.o.

Regulamin programu partnerskiego dla firm


1. Definicje

1.1. Spółka – ETHNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000971781, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, Polska, NIP: 7011087899, REGON: 522029577, adres poczty elektronicznej: contact@ethne.eu

1.2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę, dostępny pod adresem internetowym: www.ethne.eu

1.3. Program – program partnerski, którego organizatorem jest Spółka, przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, mający na celu promowanie produktów dostępnych w Sklepie, na terenie Unii Europejskiej.

1.4. Regulamin – niniejszy regulamin Programu, dostępny pod adresem: https://ethne.eu/regulamin-pp/

1.5. Partner – spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej, która wyraziła chęć przystąpienia do Programu oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin.

1.6. Umowa – stosunek prawny, jaki powstaje między Spółką a Partnerem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W związku z udziałem Partnera w Programie pomiędzy Spółką a Partnerem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług, której zawarcie jednocześnie nie implikuje, nie zakłada ani nie otwiera drogi do nawiązania jakichkolwiek innych relacji prawno-handlowych, umów ani zobowiązań pomiędzy Spółką a Partnerem. W celu uniknięcia wątpliwości, za chwilę zawarcia Umowy uznaje się chwilę, w której Spółka mogła się zapoznać z formularzem zgłoszeniowym, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera – tj. chwilę doręczenia Spółce formularza osobiście, pocztą tradycyjną lub skanu formularza pocztą elektroniczną.

1.7. Kod – indywidualny kod Partnera nadany przez Spółkę, wprowadzany przez klienta Sklepu w formularzu zamówienia lub poprzez użycie linku zawierającego komendę zastosowania kodu w Sklepie.

1.8. Transakcja Kwalifikowana – transakcja sprzedaży produktów dokonana w Sklepie przy użyciu Kodu, dla której skutecznie upłynął regulaminowy 14-dniowy termin na odstąpienie konsumenta od umowy zawartej na odległość.

1.9. Prowizja – wynagrodzenie od zrealizowanej sprzedaży w ramach Transakcji Kwalifikowanych.

2. Zasady Programu

2.1. Program rozpoczyna się w dniu 10.07.2023 i trwa przez czas nieokreślony.

2.2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Partner przystępując do Programu akceptuje Regulamin.

2.3. Partner w momencie przystąpienia do Programu otrzymuje Kod, który może przekazywać osobom zainteresowanym zakupem produktów w Sklepie.

2.4. Za sprzedaż zrealizowaną w Sklepie przy użyciu Kodu Partnerowi przysługuje Prowizja według stawki procentowej uzgodnionej pomiędzy Spółką a Partnerem.

2.5. Prowizja jest naliczana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego od faktycznej wartości netto (bez podatku VAT) produktów sprzedanych w ramach wszystkich Transakcji Kwalifikowanych z danego miesiąca.

2.5. Spółka poinformuje Partnera, jeśli suma naliczonej Prowizji przekroczy 150 zł. W takiej sytuacji Partner będzie miał prawo do wystawienia Spółce faktury VAT za swoje usługi na kwotę całkowitej naliczonej Prowizji, według informacji przekazanej przez Spółkę, z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni.

2.6. Jeżeli suma naliczonej Prowizji nie przekroczy łącznie 150 zł w okresie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, Spółka każdorazowo po upływie tego okresu może wypłacić całą naliczoną Prowizję na wniosek Partnera, na podstawie faktury VAT, wystawionej według informacji Spółki dotyczącej wysokości Prowizji, z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni.

2.7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewprowadzenie lub nieskuteczne wprowadzenie Kodu przez klienta Sklepu, któremu Partner przekazał Kod. W takiej sytuacji prowizja od sprzedaży nie będzie Partnerowi należna.

3. Obowiązki Partnera

3.1. Partner zobowiązuje się do promowania produktów dostępnych w Sklepie wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w Sklepie, z dbałością o pozytywny wizerunek Sklepu oraz o dobre imię Spółki. Partner ponadto nie ma prawa ingerować w treść, formę i inne elementy oferty Sklepu.

3.2. Partner zobowiązuje się nie prezentować oferty Sklepu w połączeniu z materiałami mogącymi łamać jakiekolwiek przepisy bądź prawa osób trzecich, a także z materiałami o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami, w tym zawierającymi treści pornograficzne, rasistowskie lub wzywające do przemocy lub w inny sposób niewłaściwe w świetle dbałości o pozytywny wizerunek Sklepu i dobre imię Spółki.

3.3. Partner nie jest uprawniony do składania klientom Spółki wiążących oświadczeń co do ceny, właściwości, warunków zakupu i dostawy produktów oferowanych w Sklepie. Spółka nie odpowiada za wiarygodność oświadczeń i zapewnień składanych przez Partnera klientom Spółki, chyba że oświadczenia i zapewnienia zostały przekazane wcześniej przez Spółkę Partnerowi w formie pisemnej.

3.4. Partner zobowiązuje się wykorzystywać swoje uprawnienia wynikające z Umowy w dobrej wierze, w celu promowania bezpośredniej sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie przez Spółkę.

3.5. Z dniem zaakceptowania Regulaminu Spółka nieodpłatnie zezwala Partnerowi na korzystanie z wizerunku produktów dostępnych w Sklepie oraz logo tych produktów, a także nazwy produktów ETHNE w bieżącej działalności związanej z wykonywaniem przez Partera obowiązków wynikających z Regulaminu. Sposób wykorzystania wizerunków i nazw nie może naruszać praw Spółki ani osób trzecich, a także przepisów prawa i ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

4. Poufność

Partner i Spółka zobowiązują się do zachowania poufności informacji objętych tajemnicą handlową przedsiębiorstwa drugiej strony lub których poufny charakter wynika z przepisów prawa. W szczególności Partner zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim warunków Umowy ani szczegółów jej realizacji, w tym stawki Prowizji oraz sumy naliczonej Prowizji, a także informacji strategicznych, programowych, technolnologicznych, technicznych, informatycznych, handlowych, organizacyjnych, finansowych, personalnych i prawnych dotyczących Spółki i oferowanych przez nią produktów. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez cały okres trwania Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu. Naruszenie niniejszej klauzuli poufności może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi i sankcjami przewidzianymi przez prawo.

5. Klauzula informacyjna

5.1. Dane osobowe osoby lub osób reprezentujących Partnera przetwarzane będą przez Spółkę (Administratora), w celu realizacji Programu lub podejmowania działań na żądanie Partnera (odpowiedzi na pytania, nawiązania kontaktu, podjęcia działań na żądanie Partnera).

5.2. Partner lub osoba go reprezentująca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesienia danych.

5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

– zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych;

– obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5.4. Dane osobowe osoby lub osób reprezentujących Partnera mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

– dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem usług;

– dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe lub kancelaria prawna).

5.5. Dane osobowe osoby lub osób reprezentujących Partnera będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Partner może zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie i wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, informując o tym Spółkę za pośednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Partner zachowuje prawo do Prowizji za Transakcje Kwalifikowane, dla których do dnia upłynięcia okresu wypowiedzenia upłynął ustawowy termin do odstąpienia od umowy przez konsumenta.

6.2. Spółka może zakończyć Program lub wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny, w dowolnym momencie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, informując o tym Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Partner zachowuje prawo do Prowizji za Transakcje Kwalifikowane, dla których w okresie wypowiedzenia oraz przez 6 miesięcy po jego upłynięciu upłynął ustawowy termin do odstąpienia od umowy przez konsumenta.

6.3. Spółka może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku działania przez Partnera na szkodę Spółki, przez co rozumie się naruszenie któregokolwiek z zapisów rozdziału 3 niniejszego Regulaminu (Obowiązki Partnera).

6.3. Spółka może wprowadzać zmiany w Regulaminie, o których poinformuje Partnera za pośednictwem poczty elektronicznej, z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji zmian przez Partnera, poinformuje on o tym Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej, a tym samym Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem upłynięcia obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. W takiej sytuacji Partner zachowuje prawo do Prowizji za Transakcje Kwalifikowane, dla których w okresie 6 miesięcy od rozwiąnia Umowy upłynął ustawowy termin do odstąpienia od umowy przez konsumenta.

6.4. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a Partnerem, zobowiązkują się oni dołożyć wszelkich starań, aby spór taki rozwiązać polubownie. Jeśli rozwiązanie polubowne okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

Załącznik do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy

Witamy w Programie Partnerskim firmy ETHNE sp. z o.o.

Dane firmy Partnera: …
Twój osobisty kod Partnera: …
Wysokość prowizji: … %

Jak to działa?
1. Polecasz swoim klientom lub znajomym ETHNE – holistyczne serum peptydowe zapobiegające i odwracające siwienie
2. Przekazujesz Twój osobisty kod Partnera osobie zainteresowanej zakupem serum ETHNE. Kod możesz przekazać w dowolnej formie, np. poprzez podyktowanie go przez telefon, przesłanie SMS-em, umożliwienie zeskanowania kodu QR z Twojej karty Partnera VIP lub przesłanie mailem linku kryjącego się pod kodem QR itp.
3. Osoba wykorzystująca Twój kod Partnera otrzyma 10% rabatu na zakupy serum ETHNE w naszym sklepie online (ethne.eu).
4. Każdy zakup przy użyciu Twojego kodu będzie zarejestrowany na Twoje konto w momencie upłynięcia obowiązkowego 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Prowizję każdorazowo naliczymy od faktycznej wartości netto sprzedanych produktów ETHNE.
5. W momencie, gdy suma naliczonej na Twoim koncie prowizji przekroczy 150 zł, na koniec danego miesiąca prześlemy Ci wiadomość z prośbą o wystawienie nam faktury za Twoje usługi.

ETHNE sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, NIP 7011087899
Data i podpis reprezentanta Spółki: …

Akceptuję Regulamin: https://ethne.eu/regulamin-pp/
Data i podpis reprezentanta Partnera: …

Klauzula informacyjna:
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez ETHNE sp. z o.o. (Administrator), z którą możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres contact@ethne.eu. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej – ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji „Programu Partnerskiego VIP firmy ETHNE sp. z o.o.” lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (odpowiedzi na pytania, nawiązania kontaktu, podjęcia działań na Twoje żądanie).
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
– zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych;
– Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
– dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług;
– dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe lub kancelaria prawna).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.